PINB W OŁAWIE

2022-03-23 -


Informacja Administratora
o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO. Ochrona danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w PINB w Oławie.

 

·        Kto jest Administratorem danych przetwarzanych w PINB w Oławie ?

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie z siedzibą przy ul. Ks. F. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława, adres e-mail:biuro@pinb.olawa.pl tel. 71 318 17 64, fax 71 714 20 19

·        Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą, w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 - jest Pan Krzysztof Petrykiewicz. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@lege.olawa.pl  lub adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

·        W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są głownie w celu realizacji zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu oławskiego (np. w celu realizacji kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego). Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

·        Komu ujawniane są dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać w przypadku niektórych spraw udostępnione - zgodnie z przepisami prawa - stronom postępowania, organom wskazanym w przepisach prawa np. innym organom nadzoru budowlanego zgodnie z właściwością, organom administracji architektoniczno-budowlanej, na żądanie sądu, prokuratury, policji lub jednostki kontrolującej zadania realizowane w PINB. Dane osobowe mogą zostać powierzone na podstawie umowy powierzenia danych podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora, np. podmiotom wspomagającym Administratora w funkcjonowaniu systemów informatycznych stosowanych w PINB w Oławie.

·        Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez czas realizacji postępowania, a następnie w celach archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

·        Jakie prawa przysługują osobom, których dane zostały zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Oławie?

Osobom, których dane osobowe zostały zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przysługuje:

1.     prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2.     prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

·        W jaki sposób można skorzystać z powyżej wymienionych praw?

Aby skorzystać z powyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą może zwrócić się bezpośrednio do pracownika PINB w Oławie, złożyć wniosek w formie tradycyjnej lub przesłać wniosek w formie elektronicznej poprzez ePUAP (za pomocą dostępnego na ePUAP formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego").

·        Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

·        Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2022-03-23
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
1administrator2022-03-23 08:46:29Zobacz
Pokaż wszystkie