PINB W OŁAWIE

2020-09-30 - (Wersja artykułu: 1 data: 2020-09-30 11:57:23 edytowana przez: administrator)


<h1 style="margin-bottom: 20px;">Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://pinbolawa.bip2010.pl/</h1>

<p><span id="a11y-podmiot">Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="http://pinbolawa.bip2010.pl/" target="_blank" >Biuletyn Informacji Publicznej PINB w Oławie</a>.</p>

<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2010-01-01</span>.</li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2020-09-30</span>.</li>
</ul>

<p id="a11y-status">Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.</p>

<p style="white-space: pre-wrap">- strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
- pewne elementy strony nie spełniają kryterium kontrastu,
- niektóre opublikowane grafiki /zdjęcia zawierają tekst,
- nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie są w pełni dostępne,
- niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w postaci graficznej,
- po zmniejszeniu zawartości strony istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
- strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.</p>

<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-09-30</span>.</p>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>

<p>Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.</p>

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-ocena">Krzysztof Płatek</span>, <a href="mailto:biuro@pinb.olawa.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności."><span id="a11y-email">biuro@pinb.olawa.pl</span></a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="tel:71 318 17 64"><span id="a11y-telefon">71 318 17 64</span></a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>

<p id="a11y-procedura" style="white-space: pre-wrap">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

<p><a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a></p>

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p style="white-space: pre-wrap">- dostęp z poziomu parteru, podjazd dla niepełnosprawnych.
- parking z tyłu budynku.</p>Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2020-09-30
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
4administrator2021-04-01 12:39:18Zobacz
3administrator2021-04-01 11:11:47Zobacz
2administrator2020-09-30 11:57:58Zobacz
1administrator2020-09-30 11:57:23Zobacz
Pokaż wszystkie